مجله کش فلو

۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ثروتمندترین فرد تاریخ

همیشه افراد فکر می کردن تا به حال ثروتمند ترین افراد جهان همواره در قرن معاصر بوده اند ، ولی در این مقاله ثابت می کنیم که افرادی مثل راکفلر در گذشته ای نه چندان دور بوده اند که خیلی ثروتمند تر بودند

شخصیت هفته ۰ دیدگاه