جلسات باشگاه

برگزاری جلسه تکرار و تمرین بازی کش فلو | مشهد | ۹۹/۰۸/۰۶
برگزاری جلسه تکرار و تمرین بازی کش فلو | مشهد | ۹۸/۱۱/۲۹
جلسه تکرار و تمرین | مشهد | ۹۸/۸/۱۴
جلسه تکرار و تمرین | مشهد | ۹۸/۸/۶
جلسه تکرار و تمرین | مشهد | ۹۸/۷/۳۰
جلسه تکرار و تمرین | مشهد | ۹۸/۷/۲۹
جلسه تکرار و تمرین | مشهد | ۹۸/۷/۲۲
جلسه تکرار و تمرین | مشهد | ۹۸/۷/۱۵
جلسه تکرار و تمرین | مشهد | ۹۸/۷/۸