آموزش های مجازی


شبکه اجتماعی 2010 | The Social Network

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

سر وقت 2011 | In Time

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

معماله گر سرکش 1999 | Rogue Trader

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

اماکن تجاری 1983 | Trading Places

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

اتاق بخار 2000 | Boiler Room

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

درخواست نهایی 2011 | Margin Call

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

وال استریت 1987 | Wall Street

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

رکود بزرگ 2015 | The Big Short

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

اگه می تونی منو بگیر 2002 | Catch Me If You Can

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

گرگ وال استریت 2013 | The Wolf of Wall Street

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان