آموزش های مجازی


آیا عدد ثروت و فراوانی شما را ثروتمند می کند؟

رضا کارگزار
سریال خط سواد مالی
رایگان

مدارس کارخانه تولید فقرا هستند!

رضا کارگزار
سریال خط سواد مالی
رایگان

تمرکزت رو به جای بدهی، بزار روی جریان نقدی!

رضا کارگزار
سریال خط سواد مالی
رایگان