آموزش های مجازی


از خونه پول در بیار | سریال مربی سواد مالی | قسمت ۱۹

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:20:44

8 قانون برای کسب پول بیشتر | سریال مربی سواد مالی | قسمت 18

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:09:51

با 10 میلیون کجا سرمایه گذاری کنم؟ | سریال مربی سواد مالی | قسمت 17

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:16:26

دیکته جامعه رو ننویس، تا پولدار شی | سریال مربی سواد مالی | قسمت ۱۴

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:22:55

کمبود پول، ریشه مشکلات مالی نیست | سریال مربی سواد مالی | قسمت ۱۳

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:11:28

پول، ابزارِ بی طرفِ واسط در داد و ستد | سریال مربی سواد مالی | قسمت ۱۲

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:18:11

باورهای مالی اشتباه | سریال مربی سواد مالی | قسمت 11

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:13:29

استقلال مالی زیباست! | سریال مربی سواد مالی | قسمت 9

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:11:17

گرداب جامعه برای جذب ما به چرخه موشی | سریال مربی سواد مالی | قسمت ۸

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:21:50