آموزش های مجازی


بازدید از فارم پرورش زالو بهداشتی | سریال اردوهای آموزشی | قسمت 3

باشگاه کش فلو
سریال اردوهای آموزشی
رایگان
00:00:56

بازدید از سیستم کشت گلخانه ای زعفران | سریال اردوهای آموزشی | قسمت 2

باشگاه کش فلو
سریال اردوهای آموزشی
رایگان
00:00:54

بازدید از مجتمع شترمرغ رادمرد | سریال اردوهای آموزشی | قسمت 1

باشگاه کش فلو
سریال اردوهای آموزشی
رایگان
00:13:22